درخواست نمایندگی پادرا دیزل

درخواست نمایندگی پادرا دیزل

فرم درخواست نمایندگی

خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید: 1- اعطای نمایندگی بصورت فروش و خدمات پس از فروش خواهد بود و به درخواست های اخذ مجوز صرفاً فروش خودرو، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 2- ثبت درخواست اخذ نمایندگی در سامانه صرفا به منظور بررسی شرایط متقاضیان می باشد و تعهدی در قبال اعطای نمایندگی برای شرکت پادرا موتورز ایجاد نمی نماید. 3- کلیه درخواست ها مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نیاز به توسعه در محل مورد تقاضا و انطباق شرایط متقاضی با استانداردهای شرکت، واحد شبکه نمایندگی های شرکت پادرا موتورز در اسرع وقت با متقاضیان محترم واجد شرایط، تماس خواهند گرفت.(ضروری)
آدرس(ضروری)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .